Cég módosítás (2016)

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-09-566158/56

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-566158 cégjegyzékszámon bejegyzett INT13H Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, II. Rákóczi F utca 144. V. em. 25.; adószáma: 12220535-2-43) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

2. A cég elnevezése
2/2. INT13H Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás (törlés) időpontja: 2016/09/09
Törlés kelte: 2016/09/23
2/3. Faircomp Kft.
A változás időpontja: 2016/09/09
Bejegyzés kelte: 2016/09/23
3. A cég rövidített elnevezése
3/2. INT13H Kft.
A változás (törlés) időpontja: 2016/09/09
Törlés kelte: 2016/09/23
3/3. Faircomp Kft.
A változás időpontja: 2016/09/09
Bejegyzés kelte: 2016/09/23
5. A cég székhelye
5/2. 1211 Budapest, II. Rákóczi F utca 144. V. em. 25.
A változás (törlés) időpontja: 2016/09/09
Törlés kelte: 2016/09/23
5/3. 1213 Budapest, Virágos utca 45.
A változás időpontja: 2016/09/09
Bejegyzés kelte: 2016/09/23
7. A cég fióktelepe(i)
7/1. HU-2096 Üröm, Fenyves sétány 14/b.
A változás időpontja: 2016/10/01
Bejegyzés kelte: 2016/09/23
8. A létesítő okirat kelte
8/7. 2016. szeptember 9.
Bejegyzés kelte: 2016/09/23
11. A cég jegyzett tőkéje
11/4.
Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 500 000 HUF
A változás (törlés) időpontja: 2016/09/23
Törlés kelte: 2016/09/23
11/5.
Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 3 000 000 HUF
A változás időpontja: 2016/09/23
Bejegyzés kelte: 2016/09/23
45. A cég elektronikus elérhetősége
45/2.
A cég honlapja: http://www.kotan.hu/

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.
A változás időpontja: 2016/09/09
Bejegyzés kelte: 2016/09/23
50. A cég központi ügyintézésének helye
50/1. HU-2096 Üröm, Fenyves sétány 14/b.
A változás időpontja: 2016/10/01
Bejegyzés kelte: 2016/09/23

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).

A cég 15.000,- Ft eljárási illetéket és 3.000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a létesítő okirat módosítása; a létesítő okirat – változásokkal egybefoglalt – hatályosított szövege; ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt vezető tisztségviselői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta; a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről szóló okirat; tagjegyzék.

Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Budapest, 2016. szeptember 23.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:

Borbélyné György Erika

szerkesztő