Cég módosítás (2020)

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-566158 cégjegyzékszámon bejegyzett Faircomp Kft. (1213 Budapest, Virágos utca 45.; adószáma: 12220535-2-43) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
5. A cég székhelye
5/3. 1213 Budapest, Virágos utca 45.
A változás (törlés) időpontja: 2020/10/01
Törlés kelte: 2020/10/13
5/4. 1037 Budapest, Kunigunda útja 41/B.
A változás időpontja: 2020/10/01
Bejegyzés kelte: 2020/10/13
7. A cég fióktelepe(i)
7/1. HU-2096 Üröm, Fenyves sétány 14/b.
A változás (törlés) időpontja: 2020/10/01
Törlés kelte: 2020/10/13
8. A létesítő okirat kelte
8/8. 2020. október 1.
Bejegyzés kelte: 2020/10/13
13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/5. Kotán Attila (an.: Radas Irén)
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2013/01/02
A változás (törlés) időpontja: 2020/10/01
Törlés kelte: 2020/10/13
13/6. Kotán Attila (an.: Radas Irén)
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2013/01/02
A változás időpontja: 2020/10/01
Bejegyzés kelte: 2020/10/13
A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A cég 15.000,- Ft eljárási illetéket és 3.000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a létesítő okirat módosítása; a létesítő okirat – változásokkal egybefoglalt – hatályosított szövege; a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről szóló okirat; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta; tagjegyzék.
Budapest, 2020. október 13.

dr. Szepessy Orsolya s.k.
ügyintéző